Vedtægter for SØBORG BYLAUG


§1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

1. Foreningens navn er "SØBORG BYLAUG".

2. Foreningens vedtægter blev første gang udgivet den 18. januar 1937.

3. Foreningens hjemsted er Søborg by, og foreningens adresse er formandens adresse.

§2 FORENINGENS FORMÅL

1. Foreningens formål er dels at styrke og udvikle et godt forhold mellem byens og sognets beboere indbyrdes, dels at virke til gavn for byens/sognets borgeres vel, samt vare tage deres interesser og tarv.

2. Foreningen er upolitisk.

§3 MEDLEMMER

1. Enhver som bor i Søborg Sogn, eller har tilknytning til Søborg by og Sogn, kan blive medlem.

2. Kassereren fører oversigt over medlemmerne.

§4 KONTINGENT

1. Foreningens kontingent fastsættes ved generalforsamlingen, og forfalder årligt.

2. Kontingentet kan indbetales på Bylaugets konto i Nykredit Bank: Reg. 5492 Kontonr.  0904249

med angivelse af adresse i tekstfeltet.

3. Kontant betaling kan ske til bestyrelsen på opkrævningsrunden - sædvanligvis maj/juni måned.


§5 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Bylaugets øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i marts måned.

2. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage i forvejen i Ugeposten.

Dagsorden offentliggøres ved opslag på opslagstavlerne i Søborg by, publiceres på Bylaugets

hjemmeside og via Bylaugets mailingliste.

3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet, jf. 5.2.

4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

5. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen iht. følgende:

I lige år vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år vælges 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

6. Hvis stemmerne i forbindelse med et valg står lige, foretages der omvalg,

og står det atter lige foretages der lodtrækning.

7. Skriftlig afstemning kan anvendes, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller ved

et ønske fra 6 af Bylaugets medlemmer.

8. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om Bylaugets virke i det forløbne år, og kassereren forlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse.

9. Forslag, der ønskes behandlet, må indgives til bestyrelsen skriftligt senest

8 dage før generalforsamlingen.

10. Dirigenten godkender det efterfølgende referat med underskrift.

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen til enhver tid,

eller når det skriftligt med angivelse af forhandlingsemne forlanges af

mindst 10 Bylaugsmedlemmer.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles på samme måde, som ved ordinær generalforsamling

og afvikles efter samme retningslinjer.


§7 BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges

for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

2. Af bestyrelsens medlemmer skal mindst 3 være bosiddende i Søborg by.

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

4. Foreningen fungerer ved på møder at drøfte forslag, der tilsigter at gavne byen

og sognet. Sådanne møder afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når 5 af

Bylaugets medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom.

5. Bestyrelsen administrerer foreningens midler under ansvar overfor generalforsamlingen.

Formanden leder Bylaugets daglige arbejde såvel som dets møder og bestyrelsesmøder samt repræsenterer foreningen, hvor bestyrelsen finder anledning dertil.

I tilfælde af formandens frafald, varetager næstformanden pligterne.

6. Sekretæren udarbejder referat over samtlige møder i foreningen, herunder også generalforsamlingen. Referaterne ophænges på byens opslagstavler, publiceres på Bylaugets hjemmeside og via Bylaugets mailingliste

7. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig på sine møder må mindst 3 af medlemmer være til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende - subsidiært næstformandens, hvis denne

er fungerende.


§8 REGNSKAB

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede driftsregnskab/status, forsynet med påtegning af foreningens revisor, og næste års budget, fremlægges på den ordinære generalforsamling.


§9 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formanden med et bestyrelsesmedlem.


§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt. Forslag er vedtaget, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§11 FORENINGNES OPHÆVELSE

Foreningen kan ophæves, når 3/4 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med højst 6 ugers mellemrum, korrekt indvarslet. Ved ophævelse af foreningen skal et evt. overskud tå til velgørende formål.

§12 DIVERSE

1. Forekommer der tilfælde, som ikke er omhandlet i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at træffe en foreløbig afgørelse efter eget skøn. Denne afgørelse er gældende til først kommende generalforsamling.

2. Gældende vedtægter for Søborg Bylaug er tilgængelige på Bylaugets hjemmeside. Ved vedtægtsændringer rundsendes de nye gældende vedtægter til medlemmerne via Bylaugets mailingliste.


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. april 2013

Vedtægterne træder i kraft den 10. april 2013


DirigentFormand


Søborg Bylaug

3250 Gilleleje

www.soborg-bylaug.dk  Webmaster@søborg-bylaug.dk