Billigere og grønnere el og varme i Søborg?

 

Mail. adr.: alternativ-energi@soborg-bylaug.dk


Søborg September 2013


 


                                                                                          Søborg den 25. september 13


Til borgerne i Søborg og medlemmer af


Miljø-og Plan udvalget Børge Sørensen, Bo Jul og Susan Kjeldgaard.


Efter et velbesøgt og spændende møde med Michael Kristensen fra Samsø Energi-


Akademi havde ”Gruppen for vedvarende Energi” inviteret til et opfølgningsmøde


Den 10. september for at diskutere mere konkrete tiltag for vedvarende energi i Søborg.


Der mødte imidlertid kun 4 personer frem! Og derfor besluttede vi at stille vores


Mødevirksomhed og arbejde i bero, indtil der kommer mere gunstige tiltag gennem


Lovgivningen. Det kunne være fælles solcelleanlæg eller konkrete muligheder for


Tilslutning til f.eks. Gilleleje Fjernvarmeværk.


Så indtil videre må vi følge udviklingen og arbejde med individuelle løsninger.


Forhåbentlig på gensyn!


 


Venlig hilsen


Og på vegne af


”Gruppen for vedvarende Energi” i Søborg


 

Harry og ElkeReferat af møde 27. august med Michael Kristensen.

 


29 fremmødte. MK var meget oplagt, og vi fik en del gode ideer. Jeg forsøger at


referere MK´s indlæg i flg. Punkter:

 

-         borgere, der bliver berørt af et projekt, skal være med i beslutningerne fra start, så


-         man undgår misforståelser og klager. Det vi arbejder med, skal være fælles projekter.-Finansiering: Projekter finansieres – og skal fungere - på markedsvilkår og  som anparter efter formåen.


Få bankerne med. Det er også deres projekter.

 

Energirenovering af private bygninger: Oplagt for os at gå i gang med. Opnå rabat ved at flere går sammen i et tilbud.


Kontakt Gilleleje Fjernvarmeanlæg om levering af varme til os. Vi skal kende vores forventede forbrug i Søborg  og hvad tilslutning til værket koster plus prisen pr. varme-


Enhed. Gilleleje Fjernvarme bruger flis som grundmateriale. Flis er et ikke-fossilt


Brændstof  og CO2 neutralt.   


MK mener, det vil være den billigste løsning for os.


Kontakt ”Plan- og miljøudvalget” (formand Børge Sørensen) og giv dem besked på,


Hvad vi har brug for.

 

MK refererede ofte til Samsø, hvor  de arbejder for overgang til økologisk landbrug,


CO2 neutrale golfbaner, til el-drevne redskaber. Se deres hjemmeside


Energiakademiet.dk.


Du indkaldes til møde i ”den grønne gruppe”  tirsdag den 10. sep.


Kl. 19,30 i Forsamlingshuset.


Dagsorden:


1.      Opfølgning af mødet med Michael Kristensen


2.      Er interessen og engagementet i Søborg stort nok til, at vi kan fortsætte?


3.      Skal vi danne en forening eller køre videre som hidtil?


4.      Møde med miljø- og plan udvalg


5.      Møde med Fjernvarmeudvalget.


6.      Evt.


 

Referat af møde i gruppen for bæredygtig energi i Søborg den 19. marts 13Til stede var: Kjeld, Lisbeth, Johnny, Klaus, Elke, Harry, Johnny Buch; Jes, Sune


Nørregaard.


Afbud fra: Torben Holck, Asbjørn og Ejner Bertelsen.


Ikke til stede: Jørgen Sørensen, Karsten, Michael Götzsche.


Dirigent: Elke og referent: Harry.


Spørgeskemaundersøgelsen lavet af Ejner og Asbjørn blev rost. Den viser, at der et


Stort flertal for, at vi arbejder videre med projektet ”Grøn energi i Søborg”!


Der er også kommet flere i den grønne gruppe, så vi nu er 11 medlemmer.


Der har betydet, vi har udvidet medlemsantallet i grupperne:


I gruppen for solcelleenergi: Lisbeth, Harry, Sune Nørregaard og Elke


I gruppen for vindkraft: Johnny Buch, Asbjørn, Michael Götzsche (Jes er trådt ud )


I gruppen for energicheck og isolering: Johnny, Kjeld og Klaus


Sekretariatet: Harry, Kjeld og Elke


Fremlæggelse fra ”solcelleenergi-gruppen”:


Vi arbejder med alternativ energi p.g.a. stærkt stigende el- og oliepriser, og fordi vi vil


være med til at begrænse CO2 udslip i atmosfæren.


Man kan producere solcelleenergi i tagpaneler til en husstand. Lyset omdannes til strøm, der driver f.eks. en varmepumpe. I højsæsonen produceres mere strøm, end familien kan bruge. Derfor endes den overskydende strøm via et kabel til DONG (hoved elnettet).


I andre perioder produceres for lidt strøm i solceller; så hentes dedn nødvendige strøm fra hovednettet. Den strøm, familien afleverer til DONG får de 1,30 kr. for pr. kw. En


Husstand bruger ca 4.500 kwt om året. Solceller til en husstand dækker et areal på ca 45 m2.


Alle huse i Søborg er underlagt lokalplanen (44.5). Vi ved endnu ikke, om kommunen Vil give dispensation.


Man kan også producere energi fra solen i et frilands solcelleanlæg til f.eks. fem husstande. Så får man 1,45 kr/kw. for overskydende energi. Solen behøver ikke at skinne for at der laves strøm. Ved et fælles anlæg på marken skal der løbe et kabel fra DONGs hovedkabel til hvert hus, og videre til anlægget, og der skal installeres en ekstra måler i hver husstand. Til gengæld skal der kun installeres én inverter. Den omdanner


Jævnstrøm, som solen har dannet, til brugbar vekselstrøm.


Målet med bestræbelserne er at producere billig strøm, så energibesparelsen kan finansiere projektet.


Solcelleanlægget! Tilbagebetalingstiden varierer mellem 10 og 14 år; derefter er strømmen gratis!


På ”nettilslutninger@dongenergy.dk” kan du læse mere om tilslutning til eksisterende net (spørg efter Jonathan på 7210 2030).


Der skal etableres en garantiordning med firmaet for panelernes levetid såvel som for deres effekt.


Finansiering:


På www.energisol.dk er de nye afregningsregler meget klart beskrevet.


Ejerformer: Anlægget kan etableres som et andelsværk ejet af forbrugerne selv eller som et anpartselskab, hvor den enkelte anparthaver ”skyder” et beløb ind i projektet og senere får afkast ( det de gode erfaringer med på Samsø).


Eller som et Esco projekt, hvor et større firma finansierer anlæg, montering og installation og henter hele overskuddet, når projektet er betalt.


Det blev foreslået, at Asbjørn sammen med et par regnedrenge danner en finansieringsgruppe for hele projektet.


Spørgeskema undersøgelsen viste, mange husstande har el-varme eller olie; begge former meget dyre. Mål for vores arbejde er: At finde en energiform, der passer bedst til flest mulige husstande med deres aktuelle installation.


Isolering: (Johnny, Kjeld og Klaus)


Gruppen vil kontakte en energikonsulent/ekspert for tilbud på energicheck. Staten giver håndværkertilskud på 15 000 kr. pr. person. Se ”energifonden.dk” for flere ideer.


En kort information om gruppens arbejde, hvor langt vi er nået osv. På Bylaugets generalforsamling onsdag den 10. april: Asbjørn giver den korte information.


Borgermøde om grøn energi med Michael Kristensen, Samsø energiakademi


Mødet finder sted i løbet af forsommeren. Vi har søgt ”energifonden” om tilskud


Til honorar til Michael. Der får vi svar ca. 24. april.


Borgmesteren og Børge Sørensen inviteres.


Næste møde i grøn gruppe er torsdag den 23. maj kl. 19.30 i Forsamlingshuset. Alle grupper fremlægger, hvor langt de er kommet.


Det er hver gruppes opgave at kontakte Gribskov kommune for oplysninger om, hvor det enkelte anlæg kan placeres. Jeg har fået brev fra kommunens miljøudvalg, Mie Kjær gennemgår samtlige arealer rundt om Søborg i forhold til placering af et anlæg.


På solcellegruppens vegne Harry


På solcellegruppens vegne


Harry


Møde i gruppen for alternativ energi i Søborg. Den 19. marts 2013


1.Valg af dirigent og referent.


2.Præsentation af nye medlemmer Af gruppen.


3.Spørgeskema – evaluering. Der er interesse for, at vi arbejder videre med projektet.


4.Gruppefremlæggelse:


    Vindmøller. Asbjørn, Michael og Jes


    Solenergi: Harry, Lisbeth og Elke


    Jordvarme: Johnny, Kjeld og Klaus


    Eftersyn, isolering,energicheck: Johnny, Kjeld og Klaus


5.Det videre arbejde for de fire grupper.


6.Offentligt møde i Forsamlingshuse med en konsulent/ekspert fra henholdsvis energiakademiet

og/ eller energitjenesten.


7.Ansøgning om tilskud fra Energifonden til foredragsholder. Skæringsdato 1. april 2013


8.Orientering til bylaugets generalforsamling om gruppens arbejde. 10. april


9.Arbejdsopgaver:

 

    Udvidelse af grupper og sekretariat


    Kontakt til kommunens plan og miljøudvalg.


    Finansieringsformer (Planenergi.dk, Nordkyst revisor m.fl.)


Forslag: Næste møde i grøn gruppe er i Forsamlingshusets lille sal og er Torsdag den 23. majSøborg Februar 2013


Kære medlem af Søborg Bylaug


Bylauget har taget initiativ til, at det undersøges, om vi, der bor i Søborg, i fællesskab kan slå to fluer med et smæk: Få billigere energi og blive mere grønne.


Derfor er et udvalg begyndt at se på mulighederne for jordvarme, solceller, solfangere, biogas og vindmøller. Men inden vi kaster en masse energi ind i arbejdet, vil vi gerne høre, om du synes det er relevant, at byen i fællesskab kigger på denne problemstilling.


Derfor håber vi, at du vil svare på følgende spørgsmål ved at svare på denne mail:


1) Er du interesseret i, at bylauget undersøger mulighederne for at skaffe billigere og grønnere energi til Søborg: JA/NEJ


2) Overvejer I allerede selv nu energiforbedringer af jeres bolig? JA/NEJ


2) Hvad er din adresse?


3) Hvilken energikilde til opvarmning bruger du i dag?


4) Har du lyst til hjælpe med at undersøge mulighederne?


For god ordens skyld: Svarene er helt uforpligtende. Du binder dig ikke til noget ved at svare positivt, og du afskriver dig ikke fra noget ved at svare negativt.


Send gerne dit svar så hurtigt som muligt og senest på søndag den 24. februar.


1000 tak.


Med venlig hilsen


Energiudvalget under Søborg Bylaug


alternativ-energi@soborg-bylaug.dk

Søborg Bylaug

3250 Gilleleje

www.soborg-bylaug.dk  Webmaster@søborg-bylaug.dk