2014 TDC Mast på Krigsafervej

"Svar fra Kommunen ang. antennemast på Krigsagervej"

 

 

 

Kære medlemmer af bylauget,

 

Til orientering, har bestyrelsen fået følgende svar på vores henvendelse ang. TDC's ønskede antennemast på Krigsagervej:

 

 

 

Kære Klaus

 

 

Tak for din mail.

 

Årsagen til, at I ikke er blevet hørt er, at jeg simpelthen ikke har været opmærksom på jeres laug og eftersom jeg har vurderet,

 

at de der skulle høres er de matrikler der støder op til Krigsagervej 24.

 

Der er på ingen måde tale om snigløb fra min side og det er da ærgerligt, at I er af den opfattelse!

 

At I er blevet bekendte med høringen og reagere er selvfølgelig velkomment. Jo flere input jo bedre kan sagen oplyses.

 

Jeg kan i øvrigt oplyse dig, at jeg har fået henvendelser fra medlemmer af Søborg Bylaug, der ikke er enige i dine bemærkninger til sagen.

 

Med naboorientering er hensigten, at give input til den sagsbehandling der finder sted i administrationen og til den efterfølgende afgørelse,

 

som Plan- og Miljøudvalget skal træffe.

 

Til de kommentarer du nævner på Bylaugets vegne, kan jeg fortælle, at:

 

1. Jeg er opmærksom på dokumentation fra TDC vedr. efterspørgsleen i området.

 

2. De fremsendte illustrationer mener jeg giver et fint indtryk af , hvorledes det vil tage sig ud, hvis antennemasten placeres på Krigsagervej 24.

 

3. Jeg er selvfølgelig fuldt ud bekendt med og opmærksom på, at området er udpeget som "Landskabelige egne" og "Bevaringsværdige landskaber",

 

hvilket indgår i den samlede sagsbehandling.

 

Når Plan- og Miljøudvalget har truffet beslutning i sagen, vil alle der har indsendt bemærkninger få besked herom.

 

Du er meget velkommen til at ringe til mig så vi kan få en god snak om sagen.

 

Du ønskes en god dag.

 

Med venlig hilsen

 

Christina Larsson

 

Biolog

 

 

"Mail til Kommunen ang. Antennemast på Krigsagervej"

 

 

Kære medlem af Søborg Bylaug,

 

Bestyrelsen har nu skrevet til Kommunen angående den planlagte antennemast på Krigsagervej 24.

 

Vores mail er gengivet nedenfor. Hvis du er uenig i ordlyden eller intentionen, bedes du kontakte formanden for Bylauget

 

på nedenstående tlf. eller på e-mail: formand@soborg-bylaug.dk

 

 

Her er mailen til Kommunen:

 

Kære Center for Plan, Klima og Trafik,

 

Bestyrelsen for Søborg Bylaug er, ad lidt mærkelige omveje, blevet bekendt med ovennævnte nabo-orientering.

 

Vi skal for det første pointere, at vi finder det dybt betænkeligt at Bylauget, og dermed hele Søborg By's borgere, ikke er blevet gjort bekendt med så vidtrækkende og omfattende planer for vore landskabelige værdier.

 

Stort set hele byen vil få "udsigt" til antennemasten og det er beklageligt, at I tilsyneladende kun har orienteret de

 

aller-aller-nærmeste naboer. Det virker på os som en overlagt handling, og vi må på det skarpeste protestere mod den form for snigløb.

 

Men for at komme tilbage til vores kommentarer, som er fremsat på hele Bylaugets vegne:

 

1. I skriver at TDC har oplevet stor efterspørgsel på bedre mobildækning i området.

 

En simpel rundspørge blandt medlemmerne, og en test med formandens 2 mobiltelefoner (iPhone og Android)

 

viser at der IKKE er nævneværdigt behov for bedre dækning i området. Den er absolut tilstrækkelig, og vi vil gerne se TDC's

 

dokumentation for denne påstand. Vi mener, at man bedre kunne bruge ressourcerne på at komme den elendige bredbåndsdækning

 

vi oplever i området, til livs.

 

2. Jeres vedlagte mock-ups af den forventede "udsigt" fra udvalgte lokationer, mener vi ikke er tilstrækkelig eller retvisende.

 

I skriver selv at billederne ikke er målfaste, hvilket i klart sprog betyder, at de ikke kan tages alvorligt. Endsige give et realistisk

 

billede af de faktiske forhold. Søborg Bylaug vil gerne se målfaste og retvisende billeder af den forventede udsigt.

 

3. De landskabelige værdier: Søborg Bylaug mener, at det ville være en grov krænkelse af de landskabelige værdier på egnen

 

at lade opføre en antennemast på hele 42 meter. Vi er her på egnen meget glade for det relativt uberørte landskab - det er bl.a. derfor

 

vi har valgt at bo netop hér, og ser denne mast som en åbenlys trussel mod netop de værdier der gør, at stedet har en ubeskrivelig landlig charme.

 

Samtidig vil vi stærkt pointere, at dette tiltag strider direkte mod Gribskovs Kommunes Planstrategi 2012, hvor det netop understreges

 

at vi skal værne om vore landskabelige værdier - dels for at tiltrække flere ressourcestærke borgere, dels for at fremme turismen.

 

Citat fra Planstrategi 2012:"Byrådet vil beskytte væsentlige landskabelige værdier, særligt større, åbne landskaber..." Citat slut

 

Vi synes ikke at denne antennemast falder særligt godt i tråd med selvsamme Planstrategi, og beder jer derfor genoverveje sagen.

 

Afslutningsvis skal nævnes, at bestyrelsen for Søborg Bylaug er smerteligt bekendt med Kommunens tidligere fremfærd i lignende ubehagelige sager,

 

men vi forventer som et klart minimum, at blive holdt ordentligt orienteret med denne sag, som vi alene ser som en kommerciel bonus for TDC.

 

Vi mener derfor, at Gribskov Kommune burde holde sig for gode til at underkaste sig den form for tvivlsomme, udokumenterede privatøkonomiske interesser.

 

Med venlig hilsen, og håbet om en alvorlig tænkepause i Center for Plan, Klima og Trafik,

 

Bestyrelsen for Søborg Bylaug,

 

 

"42 meter høj antennemast på Krigsagervej"

 

Kære medlem af Søborg Bylaug,

 

Bestyrelsen er ad omveje blevet bekendt med, at TDC har planer om at opføre en 42 meter høj antennemast

 

på Krigsagervej 24, og Gribskov Kommune har udsendt nabo-orientering om landzonetilladelse til nogle af naboerne,

 

hvor fristen for evt. indsigelser udløber d. 7. maj. (Brevet nævner dog også 2 uger fra d. 15. april, hvilket er d. 28. april)

 

Men Bestyrelsen er ikke helt overbevist om, at alle berørte naboer er blevet orienteret, heriblandt hele Søborg By,

 

og beder jer derfor om at læse vedlagte kopi af brevet fra Kommunen, og indgive indsigelse til den nævnte mail-adresse i god tid,

 

hvis I ikke mener at det er okay, med udsigt fra byen eller oplandet til en kæmpe-høj antennemast.

 

Bestyrelsen vil samtidig indgive indsigelse på medlemmernes vegne, bl.a. med krav om at TDC dokumenterer at borgerne i Søborg

 

og omegn oplever utilstrækkelig mobildækning, samt protest mod ødelæggelse af vore landskabelige værdier. Mere om det senere.

 

Vi vil holde medlemmerne orienterede om sagens frem- eller tilbagegang i det omfang det er muligt.

 

Vi har desværre ikke kunnet finde noget på Kommunens hjemmeside om projektet, men vi opfordrer alle til at kontakte

 

Gribskov Kommune for yderligere information.

 

Det er desværre ikke første gang de forsøger at snige dårlige sager ind ad bagdøren, så det er vigtigt at vi alle er opmærksomme.

 

Med venlig hilsen,

 

Bestyrelsen for Søborg Bylaug