2013 Mail fra Kommunen ang vejtræer på Søborggårdsvej

 

Søborg 27 08 2013

 

 

"Museumsinteresse for træ-alléen"

 

 

Kære medlem af Søborg Bylaug,

Helsingør Kommunes Museum har fattet interese for vores dødsdømte træ-allé, og har sendt følgende til Naturstyrelsen

og Teknisk Forvaltning. Ikke at det betyder noget i sagens gang, men det er da meget smigrende, at de er interesserede.

 

De skriver følgende:

 

 

 

Kære Erling Krabbe

I sørgelig anledning af, at Naturstyrelsen ved brev af 15. juli 2013 har meddelt tilladelse til fældning af de svampeangrebne asketræer langs Søborggårdsvej i Gribskov Kommune, tillader vi os fra museernes side at gå ind i denne sag. Dette på grund af vejtræers helt naturlige betydning som væsentlige elementer i vort kulturmiljø, ikke mindst fordi der er så få af de gamle vejtræer bevaret i dag, da disse i stor stil blev fældet i 1960’erne af hensyn til trafiksikkerheden. I vort naboland Tyskland valgte man i sin tid at beholde vejtræerne, og disse karakteriserer i dag de tyske veje og plejes omhyggeligt ved beskæring af vildskud og ved løbende udskiftning af dårlige træer i rækken for at sikre en løbende vækst frem for total fornyelse.

Vi anerkender naturligvis nødvendigheden af, at man har besluttet at fælde de ellers kulturhistorisk værdifulde og meget stemningsfulde gamle asketræer, da de er angrebet af den alvorlige asketoptørre, hvilket man da også tydeligt kan se. Til gengæld finder vi det væsentligt, at træerne i videst muligt omfang dateres, og at museet forinden fældning af træerne har mulighed for at fotodokumentere Søborggaardsvejs nuværende beplantning. Vi vil derfor være glade for en meddelelse om, hvornår arbejdet med fældningen går i gang. Vi er også meget interesseret i at vide, om Naturstyrelsen har sikret en sådan dokumentation af den beplantede vejstrækning i forbindelse med vurderingen af træernes tilstand. En sådan ville vi naturligvis være interesseret i at modtage kopi af. I forbindelse med vor egen afrapportering, vil vi søge at gøre rede for det kulturhistoriske forløb ved en undersøgelse af det tilgængelige kildemateriale.

Da vor nære samarbejdspartner, Gilleleje Museum, ikke for tiden har mulighed for at gå ind i denne sag, har vi fra Helsingør Kommunes Museers side forsøgt at varetage denne, måske lidt upåagtede del af vor kulturarv, der ikke desto mindre berører os alle i Nordøstsjælland.

Med venlig hilsen

Lars Bjørn Madsen,

Museumsinspektør, arkivleder

Helsingør Kommunes Museer

 

Søborg 23 08 2013

 

 

"Vedr. Træ-alléen på Søborggårdsvaj"

 

 

Kære Medlemmer af Søborg Bylaug,

Vi har ifm. diskussionen, og den endelige afgørelse på fældningen af alléen på Søborggårdsvej,

modtaget følgende fra Kommunen.

 

Det skal dog først pointeres, at Bylauget har holdt møder med Kommunen og deres biologer, som har argumenteret

sagligt og sobert omkring træernes tilstand. De er desværre alle meget syge, og Bylauget og naboerne til alléen

er enige i, at fældningen lige så godt kan foretages nu, så tavlen er vasket ren, og vi kan få en ny flot allé snarest.

 

I den forbindelse har Bylauget fået medbestemmelse omkring genplantning af den nye allé, og vi søger derfor frivillige

og engagerede medlemmer til at hjælpe med dette arbejde. Mere herom på et senere tidspunkt.

 

Her er informationen fra Kommunen:

 

Til Søborg bylaug, Dansk naturfredningsforening, og beboerne ved træallén på Søborgsgårdsvej. Efter en sommerferiepause er vi nu klar til at tage fat omkring Søborggårdsvejs udfordringer. Jeg håber I har arbejdet videre i forhold til at samle en lille arbejdsgruppe som vil arbejde med vejens fremtidige indretning. Det kunne være en fin målsætning at få gennemført plantearbejdet i efteråret. Miljøministeriet har d. 15 juli meddelt dispensation til at fælde træerne (vedhæftet). I forbindelsen med undersøgelserne af træerne, er der fundet spor af tilstedeværelse af en ugle i et af træerne. Dette skal undersøges nærmere. Vi ønsker at gennemføre fældningen af samtlige træer snarest, for derved at sikre at ingen kommer til skade ved at færdes på vejen, samt at vejen igen kan åbnes for almen færdsel, hermed også skoletrafik. Jeg vil tage kontakt til entreprenøren med henblik på at aftale tidspunkt for arbejdets udførsel og I bedes venligst komme med tilbagemeldinger snarest såfremt I mener at fældningen fortsat skal udskydes. Skulle der være andre forhold som skal tilgodeses, Ridestævne, flytning af heste eller lignende, er I naturligvis også velkommen til at meddele det. Jeg vil så forsøge at koordinere arbejdet til alles tilfredshed.

-- Venlig hilsen, Klaus Arentoft Formand i Søborg Bylaug Mob. 20 67 44 67

 

 

Dispensation fra Bekendtgørelse nr. 330 af 19/03/2013 til fældning af

 

askeallé på Søborggårdsvej i Gribskov Kommune (kommunes sag nr.

 

2013/22151 005)

 

 

Gribskov Kommune har ved e-mail af 8. juli 2013 ansøgt Naturstyrelsen om

 

dispensation fra ovennævnte bekendtgørelse til fældning af ca. 85 asketræ-

 

er som udgør allétræer langs Søborggårdsvej. Dispensationen søges af

 

hensyn til trafiksikkerheden, idet de pågældende træer skønnes at udgøre

 

en fare herfor.

 

 

Baggrund

 

Gribskov Kommune ønsker at fælde ca. 85 asketræer langs Søborggårds-

 

vej mellem Søborg og Ålekistevej, som i mere eller mindre grad er ramt af

 

svampesygdommen asketoptørre, og derved udgør en betydelig sikker-

 

hedsrisiko. Vedlagte illustrationer af vedboreprøver dokumenterer betydeligt

 

råd i stammer. Kommunen ønsker derfor at fælde alle 85 træer, og genplan-

 

te alleen med ensaldrende træer. På indeværende tidspunkt skønner kom-

 

munen, at 20 træer er akut til fare for trafikken på Søborggårdsvej, og det

 

vurderes at alle træer indenfor 3-5 år vil komme i samme kategori.

 

 

På grund af træernes alder og hulheder har firmaet Amphi Consult, på for-

 

anledning af Gribskov Kommune samtidig undersøgt træerne med henblik

 

på om de pågældende træer skulle udgøre yngle- eller rasteområde for fla-

 

germus. Konklusionen af denne undersøgelse er, at det ikke vurderes at

 

være tilfældet.

 

 

Regler

 

Efter artsfredningsbekendtgørelsen § 6 stk. 4 må hule træer og træer med

 

spættehuller ikke fældes i perioden 1. november til 31. august.

 

 

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade fravigelser fra denne bestem-

 

melse. Tilladelsen kan gives på vilkår.

 

 

De 17 danske flagermusarter er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Som

 

medfør heraf må de i henhold til naturbeskyttelselseslovens § 29 a stk 1.

 

ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.

 

Endvidere må deres yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelæg-

 

ges, jf. naturbeskyttelseslovens § 29 a stk. 2.

 

 

Afgørelse 2

 

Naturstyrelsen giver hermed Gribskov Kommune dispensation fra artsfred-

 

ningsbekendtgørelsens § 6 stk 4 om forbud mod fældning af hule træer i

 

perioden 1. november til 31. august, til at igangsætte fældning af den på-

 

gældende askeallé på ca. 80 angrebne asketræer langs Søborggårdsvej.

 

Tilladelsen er givet af trafiksikkerhedsmæssige årsager for at imødegå fare

 

for mennesker eller menneskers sundhed.

 

 

Endvidere finder Naturstyrelsen det godtgjort på tilstrækkeligt vis med Grib-

 

skov Kommunes konsulentundersøgelse, at den pågældende allé ikke ud-

 

gør et yngle-eller rasteområde for flagermus.

 

 

Naturstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndig-

 

hed.

 

 

Med venlig hilsen

 

Erling Krabbe

 

Biolog

 

Biodiversitet & Arter

 

Naturstyrelsen

 

Haraldsgade 53, DK-2100 København Ø

 

Telefon: 72542507

 

Mail: ekr@nst.dk

 

 

 

 

 

Søborg 25 06 2013

 

 

"Nyt om aske-alléen på Søborggårdsvej"

 

 

Notat fra møde på Søborggårdsvej d. 25 juni og det videre forløb

 

Deltagere: Sally Schlichting, Frank Sæby og Klaus Arentoft fra

Søborggårdsvej

Christian Sabber Jensen, Christian Lundberg og Jan Levring fra Gribskov Kommune

Jørgen Simonsen fra Teknisk Udvalg

 

Mødet var indkaldt af Gribskov Kommune med henblik på at skabe klarhed over

vejmyndighedens ærinde og baggrund for de varslede tiltag på Søborggårdsvej.

 

Jan Levring indledte med at beskrive sagens hovedproblemstillinger, at de

syge træer udgør en risiko for trafikanterne og at omfanget af træsygen

(Aske top tørre) er mere udbredt end den opfattelse som har været anført i

pressen. Det blev også bemærket at der er forståelse for grundejernes ønske

om genplantning, men at Kommunen som udgangspunkt ikke, har afsat midler i

budgettet til genplantning. Det blev oplyst at der er iværksat undersøgelse

om tilstedeværelse af flagermus i træerne og at der kræves afspærring af

vejen da det ikke er muligt at fælde træerne før undersøgelsen er

gennemført.

 

Mens træerne blev besigtiget orienterede Christian Lundberg om træernes

tilstand, og de undersøgelser som Kommunens teknikere har udført.

Samtlige træer er ramt af sygdommen aske top tørre, men der stor forskel på

hvor fremskredet sygdommen er.

Christian Lundberg oplyste, at sygdommen i toppen af træerne bevirker at de

bliver mindre modstandsdygtige mod svampeangreb. Særligt Honningsvamp som

angriber træernes rødder vil ødelægger de store træers rodnet og fæste,

hvilket gør situationen særlig farlig.

 

Jørgen Simonsen bemærkede at det måtte være muligt at finde økonomi til nye

træer og grundejerne tilbød at de selv ville biddrage i form af plantning

og vedligeholdelse af de nye træer. Christian Sabber Jensen bekræftede, at

kommunen vil indgå i et genplantningsprojekt, hvis Bylauget og grundejerne

medvirker.

 

Sally Schlichting oplyste at Hendes mand havde fået opfattelsen af, at

nogle træer var helt raske hvilket blev drøftet. Ved Søborggård står en

række yngre træer ca. 6-8 stk som er mindre ramt end de ældre træer, men

dog er ramt.

 

Gribskov Kommune bedt (Amphi Consult's) gennemføre en undersøgelse af

hvorvidt der er flagermus i træerne. Undersøgelsen er gennemført d. 27 og

28 juni. Det blev konstateret at der ingen flagermus er i træerne. Kommunen

har derfor indsendt ansøgning til naturstyrelsen om tilladelse til at fælde

alle de syge træer.

 

Sammenfatning:

 

Søborggårdsvej afspærres fra Frank Sæby's ejendom og op til Ålekistevej.

Når undersøgelserne for flagermus er afsluttet kan der søges en

hastedispensation hos Naturstyrelsen, således at træerne kan fældes og

vejspærringen fjernes.

Grundejerne og Bylauget afklarer indbyrdes hvordan man vil deltage i et

genplantningsprojekt og melder tilbage til Jan Levring, der indtil

videre er kontaktperson i kommunen. På baggrund af tilbagemeldingen

iværksættes et dialogforum hvor det videre forløb drøftes, så vidt det

er muligt frem mod genplantning i dette efterår.

Stort set alle træer i alléen er syge og skal derfor fældes før eller

siden. Raske træer fældes ikke. Kommunen har et tilbud fra Hede Danmark,

som omfatter fældning og bortskaffelse af samtlige syge træer i alléen.

Hvis der er enighed om genplantningsprojektet vil det være

hensigtsmæssigt at gennemføre fældningen samlet.

 

 

 

 

Med Venlig hilsen

Jan Levring

 

Gribskov Kommune

Center for bolig, vej og vand

E-mail: tms@gribskov.dk

 

 

 

Søborg 25 06 2013

 

 

Søborggårdsvej lukkes midlertidigt.

 

Kære medlem af Søborg Bylaug,

Til orientering kan vi meddele, at vi på et møde i dag med Kommunens Tekniske Forvaltning,

er blevet bekendt med at Søborggårdsvej, i forbindelse med den sørgelige fældning af asketræs-alléen,

vil være afspærret i begge ender i en kort periode, startende allerede her én af dagene.

 

Vi opfordrer medlemmerne til at respektere afspærringerne, da der bliver udført særdeles farligt arbejde på vejen,

og henviser til at der køres ad Krigsagervej og Ålekistevej i perioden. Indskærp evt. også dette for jeres børn.

 

Vi har bedt Kommunen/Politiet om, at afspærringen ikke gælder beboere på vejen, og under alle omstændigheder

bliver beboerne i "Søborg-enden" af vejen ikke generet væsentligt.

 

Med venlig hilsen,

 

Bestyrelsen

 

 

 

Søborg 21 06 2013

 

 

Svar fra Bylauget til Kommunen:

 

 

Kære Jan,

I forlængelse af vores tidligere dialog ang. ovennævnte, og i lyset af

de seneste informationer vedr. træernes VIRKELIGE

tilstand, som tydeligvis ikke stemmer overens med jeres vurderinger,

opfordrer Søborg Bylaug at jeres,

i vore øjne meget forhastede beslutning om at fælde hele alléen, tages

op til fornyet og kraftig genovervejelse.

 

Vi opfordrer også, som tidligere nævnt, til en indledende og effektiv

dialog omkring projektet, og især til dialog

omkring genoprettelse af området, hvilket vi endnu ikke har fået

informationer om. (Jvnf. mails fra Frank og Sally)

Dette må være et klart krav fra Bylauget og lodsejerne FØR en evt.

fældning påbegyndes.

 

Vi mener kort sagt ikke, som vi før har påpeget, at jeres tiltag er helt

i overenstemmelse med den faktiske situation,

og glæder os til at I én gang til undersøger mulighederne for bevarelse

af dette, stærkt følelsesladede, natur.

 

På forhånd tak og god Sankt Hans...

 

//Klaus

 

 

Venlig hilsen,

 

Klaus Arentoft

Formand i Søborg Bylaug

Mob. 20 67 44 67

 

Søborg 11 06 2013

 

 

Svar fra Bylauget til Kommunen:

 

 

Den 11-06-2013 20:50, formand@soborg-bylaug.dk, skrev:

 

Hej Jan,

 

Tak for orienteringen som vi selvfølgelig opfatter som virkelig dårligt

 

og rystende nyt.

 

Det er mærkeligt, men vi havde en dialog med Kommunen om det for ikke så længe

 

siden, og det fremgik allerede dér at der var noget galt med træerne.

 

Men vi er nu alligevel overraskede over, at det er dem alle der må lide

 

aflivningen.

 

Nuvel: der er øjensynligt ikke noget vi kan gøre ved det uden forudgående

 

dialog. Desværre...

 

MEN, jeg vil stærkt opfordre Kommunen til, snarest, at arrangere et møde med

 

Bylaugets bestyrelse, hvor vi i fællesskab kan diskutere, hvordan vi bedst

 

anvender de omtalte begrænsede ressourcer der står til rådighed for

 

genopretning af Søborggårdsvej.

 

Jeg kunne tænke mig at én af Kommunens landskabsarkitekter eller landskabssagkyndige

 

også deltog på mødet.

 

Og så tænkte jeg på: alene indtægten ved brændesalget, kan vel finansiere en

 

stor del af en evt. genplantning?

 

Og frivillig arbejdsindsats - hvis det er lovligt. Men lad os tale om det på

 

mødet..

 

Igen: tak for orienteringen, som helt sikkert vil gøre mange i området kede af

 

det. Det er trods alt et stykke lokalhistorie, der dér forsvinder under

 

kædesavene.

 

Med venlig hilsen

 

Venlig hilsen,

 

Klaus Arentoft

 

Formand i Søborg Bylaug

 

Mob. 20 67 44 67

 

Søborg 11 06 2013

 

Mail fra Kommunen til Søborg Bylaug ang. Vejtræer på Søborggårdsvej

Den 11-06-2013 10:02, jlevr@gribskov.dk skrev:

 

Til Klaus Arentoft

 

Søborg Bylaug

 

Som bekendt er der er en del Aske træer som er syge i Søborg området.

 

Senest er allé træerne langs Søborggårdsvej kommet i vores søgelys. Som

 

udgangspunkt, forventede vi at kun nogle enkelte af træerne skulle

 

fjernes, men ved nærmere eftersyn viser det sig at alle Asketræer på

 

strækningen fra Bygaden til Ålekistevej bør fjernes

 

Da dette vil være et væsentligt indgreb i områdets karakter ønsker vi

 

hermed at orientere bylauget. Vi opfordre samtidig til et samarbejde med

 

bylauget i forhold til vejens fremtidige indretning. Kommunens pressede

 

ressourcer efterlader ikke de store muligheder for store genplantninger

 

eller andre store tiltag, men vi håber i samarbejde med bylauget at komme

 

frem til et godt og tilfredsstillende resultat.

 

Da vi vurdere at der er overhængende risiko for at grene eller træer

 

falder ud over kørebanen, er vi nødsaget til at sætte fældningsarbejdet i

 

gang snarest. Det efterlader ikke muligheden for en forudgående drøftelser

 

eller høringer af tilstødende grundejere.

 

Med denne skrivelse samt et orienterende brev til de tilstødende

 

grundejere vil vi hermed oplyse at arbejdet igangsættes.

 

Med Venlig hilsen

 

Jan Levring

 

Gribskov Kommune

 

Center for bolig, vej og vand

 

E-mail: tms@gribskov.dk