Nyheder Søborg Antennelaug 2013

 

soborg-antennelaug@soborg-bylaug.dk

 

Koder og vejledning til netværks ID: MPEG 4 (00)100

 

http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Tv-pakker/Godt_i_gang/Find_dit_netvaerks-id.aspx

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Søborg Antennelaug

 

 

Kære medlem!

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Søborg Antennelaug, torsdag den 25. april 2013 kl. 19.30 i Søborg Forsamlingshus.

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag:

 

 

Fra bestyrelsen: Til marts 2014 udløber bindingsperioden for kontrakten med YouSee. Bestyrelsen beder derfor om bemyndigelse til, enten at forhandle en kontraktforlængelse med YouSee eller til at opsige kontrakten, der kan opsiges med et varsel på 9 måneder regnet fra 5. marts 2014. Bestyrelsen vil komme med et oplæg, der kan diskuteres på generalformsalingen.

 

 

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

 

Velkommen – der serveres smørrebrød!

 

 

Mvh.

 

Bestyrelsen for Søborg Antennelaug

 

 

Referat af generalforsamling i Søborg Antennelaug, torsdag den 25. april 2013 kl. 19.00

 

Dagsorden og referat

 

Valg af dirigent

Michael Götzsche blev valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

Asbjørn Haugtrup aflagde beretning om et roligt år i foreningens liv, og opfordrede alle, der endnu ikke har tilmeldt sig PBS (betalingsservice) til at gøre det. Foreningen sparer penge og bøvl. Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Malcolm Theakston gennemgik regnskabet for 2012, der udviser et underskud på kr. 4.561 (mod et overskud forrige år på kr. 9.126). Regnskabet var revideret uden bemærkninger, og generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

Eventuelle forslag:

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til generalforsamlingen:

 

Til marts 2014 udløber bindingsperioden for kontrakten med YouSee. Bestyrelsen beder derfor om bemyndigelse til, enten at forhandle en kontraktforlængelse med YouSee eller til at opsige kontrakten, der kan opsiges med et varsel på 9 måneder regnet fra 5. marts 2014. Bestyrelsen vil komme med et oplæg, der kan diskuteres på generalformsalingen.

Forslaget blev suppleret med oplysninger om priser på grundpakker hos Canal Digital og Boxer samt YouSee´s listepriser, hvis man ikke er i antennelaug.

 

Generalformsamlingen drøftede de forskellige muligheder, og der var enstemmig opbakning til at fortsætte samarbejdet med YouSee, men bestyrelsen blev bedt om at undersøge:

 

Mulighederne for teknisk opgradering af systemet

 

Muligheder for hurtigere service – særligt vedr. internet, herunder om det forhold, at skolen er kommet med, betyder muligheder for bedre og hurtige service ved nedbrud/udfald.

 

Hvis der er muligheder, der betyder højere omkostninger/ændret bindingsperiode, så forelægges mulighederne på næste års generalforsamling.

 

Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

Punktet blev slået sammen med punkt 3. Malcolm gennemgik budgettet for 2013. Der budgetteres med et underskud på kr. 6.301 og uændret kontingent. Dog med forbehold for prisændringer hos YouSee.

 

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

Malcolm Theakston, Dan Madsen og Joe Fossum var på valg og blev genvalgt for to år.

 

Jøn Petersen var på valg og blev genvalg for et år.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

Britta Pedersen blev genvalgt for et år som revisor.

 

Annette Yding blev nyvalg for et år som revisorsuppleant.

 

Eventuelt

Intet

Søborg Antennelaug, den 11. April 2013

 

 

Søborg Bylaug

3250 Gilleleje

www.soborg-bylaug.dk  Webmaster@søborg-bylaug.dk