Nyheder Søborg Antennelaug 2012


Indkaldelse til generalforsamling i Søborg Antennelaug


Søborg, den 4. april 2012

Kære medlem!

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Søborg Antennelaug, mandag den 30. april 2011 kl. 20.00 i Søborg Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag:

Bestyrelsen foreslår:

At bestyrelsen bemyndiges til at lukke for signalet, når et medlem skylder foreningen mere end 1.000 kr. og har modtaget skriftlig rykker.

At bestyrelsen bemyndiges til at aftale afvikling af gæld til foreningen med medlemmerne efter bedste skøn.

Baggrund: Meget, meget få medlemmer undlader konsekvent at betale kontingent. I dag kan bestyrelsen kun rykke for betalingerne, men ikke bede YouSee afbryde signalet. Derfor kan man i princippet modtage tv på alle øvrige medlemmers regning i det uendelige, da foreningen hæfter for de dårlige betalere.

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Velkommen – der serveres smørrebrød!


Referat af generalforsamling i Søborg Antennelaug


Den 30. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Søborg Antennelaug med følgende dagsorden og referat:


1. Valg af dirigent

Jes Arnild blev valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.


2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

Asbjørn fortalte om det forgangne år, herunder at driften har været tilfredsstillende med få udfald, at økonomien er i balance og at skolen er kommet på nettet.

Under den efterfølgende drøftelse blev det bl.a. rejst, at det er svært at få support fra YouSee, fordi de ”alm. supportere” ikke kender vores net, og at det ikke rigtigt kan lade sig gøre at blive oprettet som ny abonnent. Endelig fortalte Malcolm, at han vil oprette en mailingliste i samarbejde med Ejner, så varsler om nedlukning pga. service m.v. kan videredistribueres.

Beretningen blev godkendt.


3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Malcolm gennemgik regnskabet for 2011, der udviser et overskud for perioden på 9.126 kr. og en egenkapital på 24.575 kr. Regnskabet blev godkendt.


4. Eventuelle forslag:

Bestyrelsen foreslår:

At bestyrelsen bemyndiges til at lukke for signalet, når et medlem skylder foreningen mere end 1.000 kr. og har modtaget skriftlig rykker.

At bestyrelsen bemyndiges til at aftale afvikling af gæld til foreningen med medlemmerne efter bedste skøn.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med den tilføjelse, at medlemmerne i forbindelse med den skriftlige rykker skal oplyses om gebyret for at få genåbnet forbindelsen. Pt. er gebyret på 595 kr.


5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

Malcolm gennemgik budgettet for 2012. Bestyrelsen lægger ikke op til kontingentstigninger (med forbehold for udviklingen i YouSees priser). Bestyrelsen vil undersøge, om det er muligt at sætte kontingentet lidt ned, da foreningens drift bare skal være i balance.

Budget og kontingent blev godkendt.


6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

Dan Madsen, Joe Emborg, Malcolm Theakston, Ejner Bertelsen og Asbjørn Haugstrup blev valgt til bestyrelsen.

Jøn Petersen blev valgt til suppleant.


7. Valg af revisor

Britta Pedersen blev valgt til suppleant.

8. Eventuelt

Intet


2012-05-03